Технічне завдання

2020 - 5. Волинське село

1. Назва програми і проекту регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі – проект)

5. Волинське село

2. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку та відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект

3. Підвищення ефективності використання внутрішніх факторів розвитку регіонів

Розвиток інтелектуального капіталу

Підвищення рівня інноваційної та інвестиційної спроможності регіонів

Розвиток підприємницького середовища та конкуренції на регіональних товарних ринках

 

5.1.  Розвиток сільських територій

5.2. Підвищення рівня інноваційної та інвестиційної спроможності сільських територій

5.3. Розвиток підприємницького середовища та конкуренції на регіональних товарних ринках

5.4. Раціональне використання природно-ресурсного потенціалу

3.Мета та завдання проекту

Реалізація заходів із створення умов для реалізації потенціалу розвитку сільських територій, підвищення якості та безпеки життя населення у сільській місцевості, формування високотехнологічної та інноваційної сільськогосподарської продукції та раціональне використання природних ресурсів.

5.1.1. Підвищення рівня облаштування сільської місцевості як сфери життя, діяльності та побуту селян.

5.1.2. Диверсифікація сільськогосподарського виробництва, розвиток альтернативних видів економічної діяльності у сільській місцевості для отримання додаткових джерел доходу, створення нових робочих місць.

5.1.3. Формування позитивного іміджу регіонів у сфері туризму, в тому числі зеленого, аграрного, екотуризму. Пропаганда народних промислів.

5.2.1. Запровадження новітніх технологій та інновацій у розвиток агробізнесу

5.2.2 Підвищення рівня обізнаності аграріїв основним аспектам ведення аграрного бізнесу.

5.3.1. Збільшення прибутковості сільськогосподарського сектора, отримання продуктів кращої якості відповідно до вимог ЄС та виготовлення якісних органічних продуктів харчування, налагодження їх

 зберігання та збуту.

5.3.2. Організаційне сприяння процесам об’єднання дрібних виробників сільськогосподарської продукції у профільні групи виробників, сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи.

5.3.3. Створення міні-виробництв з переробки сільськогосподарської продукції, заготівлі та переробки природної продукції.

5.4.1. Еколого-невиснажливе використання природних угідь та раціональне використання природно-ресурсного потенціалу.

5.4.2. Підвищення родючості ґрунтів, залуження малопродуктивних земель.

5.4.3. Відновлення роботи внутрішньогосподарської меліоративної мережі з метою недопущення підтоплення сільськогосподарських угідь та населених пунктів.

5.4.4 Збереження екосистем, поступове покращення якості земель та ґрунтів, насамперед за рахунок використання інноваційних технологій.

4. Територія, на яку проект матиме вплив

Волинська область

5.Кількість населення, на яке поширюватиметься проект

Населення області

6.Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

Сільська місцевість потребує поліпшення  інфраструктури, створення умов для розвитку підприємницької ініціативи, сприяння процесам об’єднання дрібних виробників сільськогосподарської продукції та удосконалення  механізмів ефективного використання природних ресурсів.

Є необхідність у збільшенні питомої ваги органічної продукції в структурі виробництва сільськогосподарської продукції в області, ефективності  сільськогосподарського  виробництва; поліпшенні технічного стану інженерної інфраструктури меліоративних (осушувальних) систем, підвищенні рівня професійної кваліфікації сільського населення та інтегрованості до ринкового середовища.

Крім того, є необхідність у забезпеченні пожежної та техногенної безпеки на селі.

7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту

- підвищення організації просвітницької діяльності для груп населення, що потребують допомоги у розвитку приватного підприємництва, громадського лідерства, соціального підприємництва, сільського зеленого туризму, органічного землеробства та інших видів творчості дорослих та дітей;

- створення умов для органічного виробництва;

- підвищення рівня продуктивності праці малих фермерів та сімейних господарств;

- створення закладів з пожежної та техногенної безпеки. 

8. Основні заходи проекту

- підвищення рівня життя в сільських територіальних громадах шляхом комплексного відновлення, ефективного використання та системного управління базовими об’єктами місцевої інфраструктури;

- розвиток мережі надавачів соціальних послуг;

- реалізація підприємницьких ініціатив у сільській місцевості.

- розвиток провідних напрямків розвитку сільського господарства (рослинництво, тваринництво),

- створення умов для збереження та відтворенню родючості ґрунтів;

- підвищення доступу аграріїв до інформації щодо високоефективного введення рільництва;

- запобігання підтопленню населених пунктів та сільськогосподарських угідь;

- відновлення меліоративної мережі.

- створення закладів з пожежної та техногенної безпеки (придбання пожежних машин).  

9.Період реалізації проекту з (місяць / рік) - до (місяць / рік)

2020, а також завершення інвестпроектів,  розпочатих у попередніх роках

10.Обсяг фінансування проекту, тис. грн

2020

 

У межах доведеного обсягу ДФРР

11.Джерела фінансування проекту

Державний фонд регіонального розвитку, місцеві бюджети, субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, інші кошти, передбачені чинним законодавством

12.Учасники реалізації проекту та їх функції

Місцеві і центральні органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування

13.Інша інформація щодо проекту (за потреби)

* - для проєктів, що реалізується, інформація щодо початку реалізації може бути інша