Технічне завдання

2019 - 3. Економіка сталого розвитку

1. Назва програми і проекту регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі – проект)

3. Економіка сталого розвитку

2. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку та відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект

3. Підвищення ефективності використання внутрішніх факторів розвитку регіонів

Розвиток інтелектуального капіталу

Підвищення рівня інноваційної та інвестиційної спроможності регіонів

Розвиток підприємницького середовища та конкуренції на регіональних товарних ринках

 

3.1. Підвищення рівня інноваційної та інвестиційної спроможності підприємств та територій

3.2.Стимулювання розвитку малого і середнього бізнесу

3.3. Розвиток внутрішнього виробництва та підвищення експортного потенціалу

3. Мета та завдання проекту

3.1.1. Забезпечення максимально сприятливого клімату для інвесторів, стимулювання залучення інвестицій, розроблення й упровадження інвестиційних проектів; спрямування не менше 5% коштів ДФРР області на інвестиційні проекти розвитку зі створенням робочих місць.

3.1.2. Стимулювання розробки та реалізації інноваційних, екологічно спрямованих інвестиційних проектів розвитку.

3.1.3. Забезпечення розвитку дорожньої інфраструктури, запровадження екологічно чистих видів транспорту.

3.1.4. Упровадження елементів «зеленої економіки», енерго- та ресурсозберігаючих технологій у промисловому комплексі області

3.1.5. Створення індустріальних парків

3.1.6. Забезпечення доступності інтернету, особливо у сільській місцевості.

3.1.7. Підвищення ефективності діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування.

3.2.1. Розвиток партнерських відносин влади і бізнесу.

3.2.2. Сприяння підвищенню рівня підприємницької активності населення, зокрема у сфері виробництва, стимулювання розвитку високотехнологічних секторів.

3.2.3. Спрямування коштів місцевих бюджетів, у тому числі обласного бюджету (на основні співфінансування) на здешевлення кредитних ставок під реалізацію інвестиційних проектів у сфері виробництва.

3.2.4. Створення фінансових можливостей для самореалізації потенціалу економічно активної частини населення та розвитку креативної економіки

3.3.1. Забезпечення стійкого економічного зростання на основі модернізації виробництва, розвитку інновацій, підвищення експортного потенціалу.

3.3.2. Розвиток внутрішнього ринку шляхом скорочення використання давальницьких схем у легкій промисловості та розширення асортименту високоякісної конкурентоспроможної продукції.

3.3.3. Поліпшення структури експорту за рахунок збільшення обсягу продукції із значною питомою вагою доданої вартості.

3.3.4. Забезпечення інформаційної підтримки суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності.

3.3.5. Розробка, впровадження та сертифікація систем управління якістю у виробництві, систем управління безпечністю харчових продуктів, систем управління навколишнім середовищем та інших систем управління.

4. Територія, на яку проект матиме вплив

Волинська область

5.Кількість населення, на яке поширюватиметься проект

Населення області

6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

Аналіз діяльності проблемних промислових підприємств свідчить, що причинами зменшення обсягів виробництва продукції, погіршення їх фінансового стану стали: скорочення попиту на продукцію на зовнішньому та внутрішньому ринках, низька конкурентоспроможність продукції, відсутність маркетингової стратегії освоєння нових ринків збуту, незадовільне кредитування промислових підприємств та інші.

Залишається проблемним питання щодо високої енерго- та матеріалоємності продукції; високого ступеня зносу основних засобів;  насиченості внутрішнього ринку товарами, що завозяться за заниженою митною вартістю та контрабандним шляхом, що ставить у нерівні та невигідні умови вітчизняних товаровиробників; недостатня інноваційна активність  підприємств.

Також потребує підвищення рівня інноваційної та інвестиційної спроможності підприємств та територій, модернізація виробництв, упровадження енерго- та ресурсозберігаючих технологій у промисловому комплексі, створення індустріальних парків, стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу, поліпшення структури експорту за рахунок збільшення обсягу продукції із значною питомою вагою доданої вартості.

7.Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту

- розбудова інфраструктури підтримки підприємництва;

- удосконалення надання адміністративних послуг;

- підвищення рівня підприємницької активності населення;

- упровадження пріоритетних для області інвестиційних проектів;

- створення індустріальних парків.

8. Основні заходи проекту

Поліпшення транспортного сполучення в області, вирішення організаційних питань щодо розвитку авіасполучення в області з використанням можливостей військового аеродрому як аеродрому спільного використання;

обстеження технічного стану мостів області;

оновлення існуючих генеральних планів населених пунктів області,  розроблення схем планування області;

створення інноваційного центру енергоефективних та енергозберігаючих технологій;

здійснення комплексу організаційно-правових, планувальних та інших дій щодо пошуку, відведення і встановлення в натурі (на місцевості) вільних від забудови або забудованих земельних ділянок, призначених для створення індустріального парку;

 поліпшення сприятливих умов для розширення міжнародної торгівлі, підприємницької діяльності прикордонних територій;

розвиток ефективних механізмів управління, удосконалення процедури прийняття рішень органами місцевого самоврядування.

9. Період реалізації проекту з (місяць / рік) - до (місяць / рік)

2019-2020, а також завершення інвестпроектів,  розпочатих у попередніх роках

10.Обсяг фінансування проекту, тис. грн

2018

2019

2020

Разом

 

 

 

 

У межах доведеного обсягу ДФРР

11.Джерела фінансування проекту

Державний фонд регіонального розвитку, місцеві бюджети, субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, інші кошти, передбачені чинним законодавством

12.Учасники реалізації проекту та їх функції

Місцеві і центральні органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування

13.Інша інформація щодо проекту (за потреби)

-