Технічне завдання

1.25. Розвиток культури та дозвіллєвого обслуговування населення (обласний рівень)

Назва програми і проекту регіо-нального розвитку (далі – проект)

Розвиток культури та дозвіллєвого обслуговування населення (обласний рівень)

Розробник технічного завдання

Управління культури і туризму Сумської обласної державної адміністрації

Номер і назва завдання з Держав-ної стратегії регіонального роз-витку (ДСРР) та Стратегії регіо-нального розвитку Сумської області на період до 2020 року (СРР), якому відповідає проект

2.3.5. Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток; забезпечення комфортного та без-печного життєвого середовища для людини незалежно від її місця проживання; соціокультурний розвиток (ДСРР).

1.5.4 Розвиток економічного потенціалу регіону; розвиток територій; розвиток культури та дозвіллєвого обслуговування населення (СРР).

Мета та завдання проекту

Мета:

Забезпечення прав громадян на отримання якісних та доступних послуг у сфері культури у незалежності до місця проживання.

Завдання:

Проведення будівництва, реконструкції, ремонтно-реставраційних робіт закладів культури обласного підпорядкування.

Оновлення бібліотечних фондів.

Осучаснення музейних експозицій.

Поновлення музичних інструментів.

Оцифрування музейних та бібліотечних фондів.

Створення новітнього продукту сектору культури для різних категорій населення регіону.

Придбання автотранспорту.

Покращення обслуговування населення, організації праці, заснованих на використанні технічних досягнень, комп’ютеризації.

Модернізація матеріально-технічної бази концертно-театральних закладів.

Відкриття нових об’єктів креативного сектору галузі культури.

Територія, на яку проект матиме вплив

Сумська область

Кількість населення, на яке поширюватиметься проект

Понад 1 млн. осіб

Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

В області 12 закладів культури та  мистецтв обласного рівня, частина з яких потребують капітальних ремонтів та рекон-струкції. Більшість об’єктів вимагають проведення енерго-зберігаючих заходів. Бібліотечні фонди потребують заміни, музейні експозиції – осучаснення, культурно-мистецька освіта – поновлення інструментів. Матеріально-технічна база закладів культури та мистецтв потребує модернізації.

Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту

Створення комфортних умов для задоволення культурно-мистецьких потреб населення на 5 об’єктах.

Збільшення кількості одержувачів якісних послуг.

Зростання власних надходжень.

Зменшення індексу злочинності на відповідній території.

Кількісні індикатори результа-тивності реалізації проекту, за якими здійснюватиметься моніторинг реалізації проекту

Кількість відремонтованих, відреставрованих та реконструйованих закладів культури

2018 рік

2019 рік

2020 рік

2

2

1

Оновлення матеріально-технічної бази закладів культури, тис. гривень

2018 рік

2019 рік

2020 рік

2000

3000

4000

Період реалізації проекту
(з (місяць/рік) – до (місяць/рік)

Січень 2018 року – грудень 2020 року

Обсяг фінансування проекту,
тис. грн.

2018 рік

2019 рік

2020 рік

Разом

39700

40200

40500

120400

Джерела фінансування проекту

Бюджети усіх рівнів, інші кошти

Учасники реалізації проекту
та їх функції

Управління культури і туризму Сумської обласної державної адміністрації – загальна координація дій учасників та звітування про виконання технічного завдання.

Управління культури і туризму Сумської обласної державної адміністрації, заклади культури – розробка та подання проектів на участь у конкурсному відборі, контроль за виконанням проектів, звітування про виконання проектів.

Інша інформація щодо проекту

-