Технічне завдання

1.17. Розвиток вторинної медичної допомоги

Назва програми і проекту регіо-нального розвитку (далі – проект)

Розвиток вторинної медичної допомоги

Розробник технічного завдання

Управління охорони здоров¢я Сумської обласної державної адміністрації

Номер і назва завдання з Держав-ної стратегії регіонального роз-витку (ДСРР) та Стратегії регіо-нального розвитку Сумської області на період до 2020 року (СРР), якому відповідає проект

2.3.4. Створення умов для формування здорового населення (ДСРР).

1.5.2. Розвиток охорони здоров’я (СРР).

Мета та завдання проекту

Мета:

Оновлення наявної матеріально-технічної та лікувально-діагностичної бази закладів охорони здоров’я відповідно до сучасних вимог, створення умов для застосування новітніх технологій у медичній галузі області з урахуван-ням спеціалізації закладів у межах госпітальних округів.

Завдання:

Будівництво (у тому числі завершення добудови), рекон-струкція, ремонти закладів охорони здоров’я, враховуючи їх функції в межах госпітального округу.

Оснащення лікувальних установ сучасним діагностичним лікувальним та іншим обладнанням, санітарним транс-портом, комп’ютерною технікою з метою застосування телемедійних технологій, сучасних засобів комунікації.

Підтримка функціональної взаємодії медичних мереж госпітального округу із закладами третинного рівня. Забезпечення регіональної доступності до медичної допомоги населення незалежно від місця проживання.

Підготовка кадрів і навчання медичного персоналу.

Територія, на яку проект матиме вплив

Сумська область

Кількість населення, на яке поширюватиметься проект

Понад 1 млн. осіб

Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

Щороку серед населення області реєструється понад 1,8 млн. хвороб, у тому числі вперше – понад 560 тис. хвороб (серед сільського – понад 520 тис. та 130 тис. хвороб відповідно).

Профілактичний напрямок охорони здоров’я поряд із формуванням прихильності до здорового способу життя передбачає здійснення заходів по своєчасному виявленню наявної патології на ранніх стадіях з метою радикального лікування а також здійснення вторинної профілактики, тобто попередження ускладнень, які обмежують життєдіяльність, погіршують якість життя або призводять до фатальних наслідків.

Проблемою, що суттєво впливає на якість діагностики та в подальшому надання медичної допомоги, є недостатня матеріально-технічна та лікувально-діагностична база закладів охорони здоров’я.

Модернізація медичної допомоги здійснюється шляхом розмежування рівнів надання медичної допомоги, що дозволить оптимізувати мережу медичних закладів, перерозподілити фінансові потоки, ефективно використовувати лікувальне і діагностичне обладнання.

На сьогодні в області потребують завершення добудови, реконструкції 3 заклади охорони здоров’я вторинного рівня, близько 70% діагностичної апаратури вичерпали свій ресурс.

Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту

Забезпечення населення області доступною високоякісною безперервною медичною допомогою.

Покращення матеріально-технічної та лікувально-діагностичної бази закладів охорони здоров’я, що надають вторинну допомогу.

Запровадження нових технологій надання медичних послуг.

Підвищення фахового рівня медичного персоналу.

Створення умов для належної організації праці медичного персоналу та перебування хворих.

Кількісні індикатори результа-тивності реалізації проекту, за якими здійснюватиметься моніторинг реалізації проекту

 

 

 

 

 

 

 

 

Введення в дію об’єктів після завершення будівництва, реконструкції, одиниць

2018 рік

2019 рік

2020 рік

1

1

1

Введення в дію обладнання, % від придбаного

2018 рік

2019 рік

2020 рік

100

100

100

Дорічна летальність серед первинно виявлених онкохворих

2018 рік

2019 рік

2020 рік

23,6

23,6

23,5

Ефективність лікування туберкульозу серед нових випадків, %

2018 рік

2019 рік

2020 рік

76

76,5

77

Смертність від туберкульозу, на 100 тис. нас.

2018 рік

2019 рік

2020 рік

10

9,9

9,8

Смертність немовлят (на 1000 народжених живими)

2018 рік

2019 рік

2020 рік

5,8

5,6

5,4

Перинатальна смертність (на 1000 народжених)

2018 рік

2019 рік

2020 рік

9

8,5

8

Період реалізації проекту
(з (місяць/рік) – до (місяць/рік)

Січень 2018 року - грудень 2020 року

Обсяг фінансування проекту,
тис. грн.

2018 рік

2019 рік

2020 рік

Разом

100000

100000

100000

300000

Джерела фінансування проекту

Бюджети усіх рівнів, інші кошти

Учасники реалізації проекту
та їх функції

Управління охорони здоров’я Сумської обласної державної адміністрації – загальна координація дій учасників та звітування про виконання технічного завдання.

Органи місцевого самоврядування, заклади охорони
здоров’я – розробка та подання проектів на участь у конкурсному відборі, контроль за виконанням проектів, звітування про виконання проектів.

Інша інформація щодо проекту

-