Технічне завдання

3. Нова промисловість

1. Назва програми і проекту регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі – проект)

3.Нова промисловість

2. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку та відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект

3. Підвищення ефективності використання внутрішніх факторів розвитку регіонів

Розвиток інтелектуального капіталу

Підвищення рівня інноваційної та інвестиційної спроможності регіонів

Розвиток підприємницького середовища та конкуренції на регіональних товарних ринках

 

3.1. Підвищення рівня інноваційної та інвестиційної спроможності підприємств та територій

3.2.Стимулювання розвитку малого і середнього бізнесу

3.3. Розвиток внутрішнього виробництва та підвищення експортного потенціалу

3. Мета та завдання проекту

Підвищення рівня інноваційної та інвестиційної спроможності підприємств та територій, модернізація виробництв, упровадження енерго- та ресурсозберігаючих технологій у промисловому комплексі, створення індустріальних парків, стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу, поліпшення структури експорту за рахунок збільшення обсягу продукції із значною питомою вагою доданої вартості.

4. Територія, на яку проект матиме вплив

Волинська область

5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект

Населення області

6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

Аналіз діяльності проблемних промислових підприємств свідчить, що причинами зменшення обсягів виробництва продукції, погіршення їх фінансового стану стали: скорочення попиту на продукцію на зовнішньому та внутрішньому ринках, низька конкурентоспроможність продукції, відсутність маркетингової стратегії освоєння нових ринків збуту, незадовільне кредитування промислових підприємств та інші.

Залишається проблемним питання щодо високої енерго- та матеріалоємності продукції; високого ступеня зносу основних засобів;  насиченості внутрішнього ринку товарами, що завозяться за заниженою митною вартістю та контрабандним шляхом, що ставить у нерівні та невигідні умови вітчизняних товаровиробників;             недостатня інноваційна активність  підприємств.

7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту

- розбудова інфраструктури підтримки підприємництва;

- удосконалення надання адміністративних послуг;

- підвищення рівня підприємницької активності населення;

- упровадження пріоритетних для області інвестиційних проектів;

- створення індустріальних парків.

8. Основні заходи проекту

Поліпшення транспортного сполучення в області, вирішення організаційних питань щодо розвитку авіасполучення в області з використанням можливостей військового аеродрому як аеродрому спільного використання;

обстеження технічного стану мостів області;

оновлення існуючих генеральних планів населених пунктів області,  розроблення схем планування області;

створення інноваційного центру енергоефективних та енергозберігаючих технологій;

здійснення комплексу організаційно-правових, планувальних та інших дій щодо пошуку, відведення і встановлення в натурі (на місцевості) вільних від забудови або забудованих земельних ділянок, призначених для створення індустріального парку;

 поліпшення сприятливих умов для розширення міжнародної торгівлі, підприємницької діяльності прикордонних територій;

розвиток ефективних механізмів управління, удосконалення процедури прийняття рішень органами місцевого самоврядування.

9. Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць / рік)

2017-2019

10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн

1 рік

2 рік

3 рік

Разом

       

У межах доведеного обсягу ДФРР

11. Джерела фінансування проекту

Державний фонд регіонального розвитку, місцеві бюджети, субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, інші кошти, передбачені чинним законодавством

12. Учасники реалізації проекту та їх функції

органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим, місцевих і центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування

13. Інша інформація щодо проекту (за потреби)

-