Технічне завдання

2.2.1.2) Освіта впродовж життя

Напрямок 2.2. Підготовка населення до життя та діяльності в умовах економіки, що змінюється

Сучасні умови розвитку економіки та суспільства вимагають як від молоді, та і від людей зрілого віку нової парадигми поведінки, нових психологічних установок, нових підходів у світосприйнятті, які кардинально різняться від тих, що домінували в епоху радянського патерналізму. Розвиток підприємливості та наявність певних лідерських якостей, готовність та бажання до засвоєння нових знань, професій та навичок, сприйняття вимог часу та новітніх технологічних продуктів – все це неодмінні умови успішності в умовах ринкової економіки та перманентних суспільних змін.

Реалізація проектних ідей Напрямку 2.2 націлена на підготовку молодого покоління до життя в нових реаліях, на швидку адаптацію людини до вимог часу та потреб ринку праці, на розвиток підприємницьких та лідерських якостей. Впровадження проектних ідей цього напрямку передбачає впливи Стратегії в сфері ринку праці та соціально-економічних відносин з тим, щоб:

  • підготувати молодь до соціально-економічних вимог нашого часу;
  • створити систему професійного навчання, що включає професійну підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації працюючих;
  • підняти конкурентоспроможність населення зрілого віку на ринку праці;
  • розвинути в людях нові якості, необхідні для життя в сучасних реаліях.