Технічне завдання

1.5.2.Розвиток охорони здоров’я

Номер і назва завдання:

1.5.2. Розвиток охорони здоров’я

Назва проекту:

1.25. Якісну первинну допомогу – в кожну сім’ю

Цілі проекту:

Удосконалення первинної медико-санітарної допомоги жителям міст обласного значення та формування в їх структурі мережі амбулаторій відповідно до нормативів

Територія, на яку проект матиме вплив:

Міста обласного значення Сумської області

Орієнтовна кількість отримувачів вигод:

568,9 тис. осіб (населення, яке проживає в місті Суми та містах обласного значення)

Стислий опис проекту:

Підвищення стандартів життя, створення умов для формування здорового способу життя населення міст обласного значення, наближення медичних послуг до місць проживання, забезпечення ранньої діагностики, зменшення рівня природного скорочення населення шляхом:

- завершення створення самостійних центрів первинної медико-санітарної допомоги та оснащення їх відповідно до табелю;

- розвитку мережі лікарських амбулаторій, наближених до місць проживання в містах (відповідно до нормативу);

- створення пунктів невідкладної медичної допомоги при амбулаторно-поліклінічних закладах для покращення доступності медичної допомоги, у тому числі хворим з хронічними захво-рюваннями

Очікувані результати:

- забезпечення міських жителів доступною, якісною, своєчасною кваліфікованою медичною допомогою на первинному рівні;

- зниження рівня захворювань, виявлених у занедбаних стадіях

Ключові заходи проекту:

- створення центрів первинної медико-санітарної допомоги в містах обласного значення;

- розширення мережі міських амбулаторій, у тому числі сімейної медицини

Період здійснення:

Липень 2015 року – листопад 2017 року

Орієнтовна вартість проекту, тис. гривень:

2015 рік

2016 рік

2017 рік

Разом

5000

5000

15000

25000

Джерела фінансування:

Обласний бюджет, місцеві бюджети, державний бюджет, позабюджетні надходження, приватні інвестори

 

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Управління охорони здоров’я Сумської обласної державної адміністрації, лікувально-профілактичні заклади, виконавчі комітети міських рад, громадські та благодійні організації

Інше:

-

Номер і назва завдання:

1.5.2. Розвиток охорони здоров’я

Назва проекту:

1.24. Сумщина – європейська якість медицини

Цілі проекту:

Удосконалення наявної матеріально-технічної та лікувально-діагностичної бази закладів охорони здоров’я відповідно до сучасних вимог, створення умов для застосування новітніх технологій у медичній галузі області

Територія, на яку проект матиме вплив:

Сумська область

Орієнтовна кількість отримувачів вигод:

Населення Сумської області

Стислий опис проекту:

Здійснення заходів, спрямованих на підвищення якості надання медичних послуг закладами охорони здоров’я шляхом їх модер-нізації, а саме: будівництво (у тому числі завершення добудови), реконструкція, ремонт, оснащення сучасним діагностичним, ліку-вальним, іншим обладнанням, санітарним транспортом, застосу-вання телемедійних технологій та сучасних засобів комунікації

Очікувані результати:

- забезпечення населення області доступною високоякісною безперервною медичною допомогою;

- покращення матеріально-технічної та лікувально-діагностич-ної бази закладів охорони здоров’я;

- запровадження нових технологій надання медичних послуг;

- підвищення фахового рівня медичного персоналу;

- створення умов для належної організації праці медичного персоналу та перебування хворих

Ключові заходи проекту:

- будівництво (у тому числі завершення добудови), реконструк-ція, ремонт закладів охорони здоров’я;

- оснащення лікувальних установ сучасним діагностичним, лікувальним та іншим обладнанням, санітарним транспортом, комп’ютерною технікою з метою застосування телемедійних технологій, сучасних засобів комунікації;

- підтримка функціональної взаємодії медичних мереж регіону;

- забезпечення регіональної доступності до медичної допомоги населення незалежно від місця проживання;

- підготовка кадрів та навчання медичного персоналу

Період здійснення:

Липень 2015 року – грудень 2017 року

Орієнтовна вартість проекту, тис. гривень:

2015 рік

2016 рік

2017 рік

Разом

100000

250000

250000

600000

Джерела фінансування:

Обласний бюджет, державний бюджет, місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством

 

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Управління охорони здоров’я, управління капітального будівництва Сумської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад

Інше:

-