Новина Регіону

ОГОЛОШЕННЯ Про надання заявок на конкурсний відбір інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися у 2021 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку в Дніпропетровськійобласті

15.01.2020

Регіональна конкурсна комісія з оцінки та забезпечення проведення відбору інвестиційних програм та проєктів, що можуть реалізуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку в Дніпропетровській області оголошує конкурс інвестиційних програм на 2021 рік  за наступнимитехнічнимизавданнями:

1. –розвиток мереж сільськоговодопостачання;
2. – розвитокспортивноїінфраструктури;
3. –підвищенняенергоефективності та енергозбереженнянавчальнихзакладів;
4. –підвищенняенергоефективності та енергозбереженнямедичнихзакладів.

 

            Інвестиційніпроектиподаютьсявідповідно до умов постанови КабінетуМіністрівУкраїнивід 18 березня 2015 р. № 196 “Деякіпитання державного фонду регіональногорозвитку”(зізмінами) за формами, щозатверджені наказом Міністерстварегіональногорозвитку, будівництва та житлово-комунальногогосподарствавід 24 квітня 2015 року
№ 80“Питання підготовки, оцінки та відборуінвестиційнихпрограм і проектіврегіональногорозвитку, щоможутьреалізовуватися за рахуноккоштів державного фонду регіонального розвитку” (зізмінами). (http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE34214.html).

 

Основними умовами відбору регіональною комісією інвестиційних програм і проектів є їх відповідність таким критеріям:

для проектів будівництва (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) - наявність розробленої проектно-кошторисної документації в цінах не раніше 01.01.2019;

календарний план реалізації становить від одного до трьох років;

співфінансування з місцевих бюджетів на рівні 10 відсотків;

спроможність суб’єктів, на фінансування об’єктів яких залучаються кошти державного фонду регіонального розвитку, забезпечувати подальше власне фінансування або їх утримання за рахунок коштів місцевих бюджетів;

загальна кошторисна вартість проектів будівництва (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) понад 5000 тис. гривень, а для інших проектів - понад 1000 тис. гривень.

            Суб’єктом подачі документів є: структурні підрозділи облдержадміністрації, місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та об’єднанні територіальні громади.

            Документинадавати:у паперовомувигляді- за визначеною формою МінрегіонуУкраїни з повним пакетом документів та за підписомкерівниказаявниканадаютьсяобласній комісії в 3-х примірниках– за адресою: м. Дніпро, вул. Олександра Поля буд. 1, 4 поверх, кімната 414(департамент економічногорозвиткуоблдержадміністрації);у електронномувигляді на адреси:I_kravchenko@adm.dp.gov.ua,lapko@adm.dp.gov.ua та обов’язково розміщуються на онлайн-платформі ДФРР http://dfrr.minregion.gov.ua/ в термін до 01 березня 2020 року.

Довідкиза телефонами: Ірина Кравченко, Юлія Лапко 742-89-70.