Нормативна база по регіону - картка

Регіональна стратегія розвитку Рівненської області на 2020 рік

ВСТУП

Мета та підстави розроблення Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2020 року

Стратегія розвитку Рівненської області на період до 2020 року (далі – Стратегія) є головним плановим документом розвитку Рівненщини на довгострокову перспективу.

Стратегія розроблена на підставі Законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», «Про стимулювання розвитку регіонів», відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року № 385 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року», від 27 серпня 2014 року № 404 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2015 рік та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2016 і 2017 роки та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», від 16 листопада 2011 року № 1186 «Про затвердження Порядку розроблення, проведення моніторингу та оцінки реалізації регіональних стратегій розвитку», розпорядження голови облдержадміністрації від 16 квітня 2014 року № 117 «Про розроблення проекту Стратегії економічного та соціального розвитку Рівненської області на період до 2020 року», плану-графіка з розроблення проекту Стратегії, затвердженого першим заступником голови облдержадміністрації 18 квітня 2014 року, за методологічного супроводу Проекту Європейського Союзу «Підтримка політики регіонального розвитку в Україні».

Необхідність підготовки Стратегії викликана:

наближенням до завершення терміну реалізації чинної Стратегії економічного та соціального розвитку Рівненської області на період до 2015 року (схвалена розпорядженням голови облдержадміністрації від 30 жовтня 2006 року № 489, затверджена рішенням обласної ради від 29 грудня 2006 року № 199) та середньострокового плану реалізації Стратегії економічного та соціального розвитку області на період до 2015 року «Західна брама» (схвалений розпорядженням голови облдержадміністрації від 08 квітня 2011 року № 165 та затверджений рішенням обласної ради від 23 грудня 2011 року № 494);

потребою у новому стратегічному документі, розробленому за європейськими стандартами, на період, що синхронізується із плановими та бюджетними циклами ЄС, з урахуванням впливу глобальних світових тенденцій просторового розвитку;

необхідністю підтримки та розвитку територіальних громад області, зокрема в контексті децентралізації системи державного управління.

Під час підготовки Стратегії використано матеріали структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, Інституту регіональних досліджень та Ради з вивчення продуктивних сил України Національної академії наук України, Схему планування території Рівненської області (затверджена рішенням Рівненської обласної ради від 30 березня 2012 року № 598), результати досліджень ряду інших науково-дослідних і проектних установ.

Розроблення Стратегії, крім, власне, підготовки самого документа, стало важливим інструментом посилення партнерства між облдержадміністрацією, обласною радою, органами місцевого самоврядування, вищими навчальними закладами, а також широким колом організацій громадянського суспільства для того, щоб стратегічний документ став надбанням усіх зацікавлених сторін та, згодом, було забезпечено суспільну підтримку реалізації заходів та проектів (заходів) плану реалізації Стратегії.

Процес колективної роботи над Стратегією різних суб‘єктів регіонального розвитку у рамках робочої групи дозволив залучити до розроблення десятки організацій та активних людей області, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, наукових установ та громадських організацій.

У Стратегії ставиться амбітне та важливе завдання – перетворити Рівненщину в перехрестя реальних можливостей для реалізації всіх видів економічної діяльності та втілення найрізноманітніших і найсміливіших бізнес-ідей; територію унікальних природних ресурсів Полісся, де збережено історико-культурну спадщину та національні традиції українського народу; комфортний для проживання регіон, де створено рівні умови для всебічного та гармонійного розвитку людини.

Впровадження Стратегії впливатиме на поточне формування проектів регіонального розвитку, а також заходів у межах області на період до 2020 року. Ухвалення цієї Стратегії має стати основою для створення комплексної бази стратегічного планування в області, а саме уточнення регіональних програм, їх гармонізації з перспективами розвитку, визначеними Стратегією.

Підхід, методика та опис процесу розроблення Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2020 року

Стратегічне планування розвитку області – це системний шлях до управління змінами й досягнення консенсусу в регіоні, а також створення спільного бачення майбутнього розвитку, творчий процес визначення проблем та погодження реалістичних цілей, завдань і стратегій, здійснення яких вирішить ці проблеми. Стратегічне планування є також потужним інструментом об‘єднання бізнесу та місцевої виконавчої влади для створення публічно-приватних партнерств, що має позитивний вплив на місцевий діловий клімат та конкурентне становище громади, а також на вирішення інших питань, пов’язаних з рівнем життя всіх громадян.

Строковість інструментів планування визначалася на основі поєднання довгострокового стратегічного плану та середньострокових циклів планування його реалізації. Визначені на основі цього підходу стратегічні цілі та заходи мають характер довгострокових (на 7 років) напрямів розвитку, тоді як програми орієнтуються на реалізацію пріоритетних завдань (3 роки). Ці заходи, будучи ключовими елементами Стратегії, визначають сценарії та шляхи досягнення стратегічних цілей.

В основу підготовки Стратегії покладено такі принципи:

- партнерство;

- спільна участь представників влади та приватного сектору;

- життєздатність;

- інтеграція;

- інновація;

- ієрархія стратегічних планів;

- інституційна пам’ять;

- субсидіарність.

 

Етапи розроблення Стратегії:

1. Організація роботи з розроблення Стратегії

Розпорядженням голови облдержадміністрації від 16 квітня 2014 року № 117 «Про розроблення проекту Стратегії економічного та соціального розвитку Рівненської області на період до 2020 року» визначено головного розробника проекту Стратегії (департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації) та утворено робочу групу з його розроблення.

Робоча група – колектив осіб, який створюється для роботи над стратегічним планом розвитку регіону. Саме на засіданнях робочої групи презентуються, обговорюються напрями роботи та ухвалюються відповідні рішення.

Першим заступником голови облдержадміністрації – заступником керівника робочої групи 18 квітня 2014 року затверджено план-графік з розроблення проекту Стратегії.

2. Здійснення соціально-економічного аналізу та SWOT-аналізу

Відправним пунктом процесу розроблення Стратегії є інвентаризація статистичних даних. Стратегічний аналіз передбачає оцінку структурних, політичних, економічних та соціальних умов. У цьому сенсі кількісно-емпіричний аспект має тісний зв’язок із якісними аспектами.

Соціально-економічний аналіз, порівняльні переваги, виклики та ризики, що враховують специфіку Рівненщини, є основою стратегічного планування, поєднуючи в собі потреби районів і шляхи розв’язання проблем.

Після аналізу ситуації було розпочато аналіз потенціалу регіону. В основу методики виконання цієї роботи було покладено SWOT-аналіз. На практиці робоча група визначала сильні сторони регіону, можливості розвитку, слабкі сторони та зовнішні загрози. Під час засідань проводився «мозковий штурм», зосереджений на визначенні синергетичної взаємодії чинників у рамках кожного з елементів SWOT-аналізу, що мав на меті визначення стратегічної орієнтації, порівняльних переваг і забезпечення можливості управління ризиком.

Виявлені сильні та слабкі сторони, можливості та загрози формують чітке уявлення про поточну ситуацію, проблеми та потенціал розвитку регіону,

причому орієнтація Стратегії та основні елементи стратегічних цілей наприкінці цього етапу вже стають очевидними.

Результати виконання цього етапу є такими:

1) соціально-економічний аналіз Рівненської області;

2) SWOT-аналіз та SWOT-матриця;

3) порівняльні переваги регіону, виклики та ризики.

3. Визначення стратегічного бачення

Робочою групою визначено стратегічне бачення розвитку регіону - бажаного стану соціально-економічної системи у майбутньому, який може бути означений конкретною датою. Коректне формулювання бачення з точним зазначенням складових загальної мети розвитку є дуже важливим для успішного впровадження, подальшого моніторингу та оцінки виконання.

Стратегічне бачення відображає стан, якого буде досягнуто в результаті реалізації Стратегії.

4. Формування стратегічних та операційних цілей із відповідними заходами

Стратегічні цілі було визначено в загальних рисах на сім років. Цей строк було визначено для того, щоб створити стратегічну платформу для циклів реалізації тривалістю по три роки кожний та для уникнення необхідності повторення процесу розроблення стратегії в проміжний період і перевірки життєздатності планів у довгостроковій перспективі. Стратегічні цілі було визначено на основі порівняльних переваг регіону з урахуванням викликів, а також можливих перешкод і ризиків на шляху розвитку.

Операційні цілі визначено як віхи на шляху досягнення стратегічних цілей, які передбачають реалізацію необхідних заходів. Ці заходи було визначено з метою досягнення відповідних стратегічних цілей, які часто були поєднанням регіональних заходів (проектів розвитку) та реформ, що створюють базу для подальшої розбудови потенціалу області.

На цьому етапі також розпочинається процес розроблення плану реалізації Стратегії, який формується на основі визначених у Стратегії стратегічних і операційних цілей. Робочі підгрупи узгоджують конкретні заходи, яких необхідно вжити для досягнення загальних і конкретних цілей. Завдання передбачають визначення відповідальних за їх виконання, встановлення термінів виконання та визначення необхідних ресурсів.

5. Громадське обговорення, схвалення та затвердження Стратегії

Матеріали до Стратегії (окремі розділи, описово-аналітична частина, SWOT-аналіз та SWOT-матриця, порівняльні переваги регіону, виклики та ризики, стратегічне бачення, цілі та завдання розвитку області), а також проект Стратегії представлялися громадськості на засіданнях робочої групи та розміщувалися на офіційному веб-сайті Рівненської обласної державної адміністрації.

Облдержадміністрацією протягом жовтня 2014 року проведено громадське обговорення проекту Стратегії. Після доопрацювання цей документ в установленому порядку схвалюється розпорядженням голови облдержадміністрації та подається обласній раді на розгляд і затвердження.

І. Загальна характеристика Рівненської області

Рівненська область як адміністративно-територіальна одиниця у складі України утворена 4 грудня 1939 року. Область розташована на північному заході України у межах Західно - Поліського регіону, охоплює східні частини Волинського Полісся, Волинської височини та малого Полісся і західну окраїну Центрального (Житомирського) Полісся. Межує з Волинською, Житомирською, Хмельницькою, Тернопільською, Львівською областями, Республікою Білорусь.

За характером рельєфу поділяється на дві частини: північно-західну в межах Поліської низовини і південну, підвищену, що займає північну окраїну Волинсько-Подільської височини.

Область має вигідне територіально-географічне розташування із значним транзитним потенціалом. Територією області проходить державний кордон з Білоруссю протяжністю 234 кілометри. На кордоні розташовані три міжнародні пункти пропуску.

Територію області перетинають транспортні коридори: Критський транспортний коридор № 3 (Краківець – Львів – Рівне – Житомир – Київ), Критський транспортний коридор № 5 (Косини – Чоп – Стрий – Львів – Рівне – Сарни – Мінськ), Європа – Азія (Краківець – Львів – Рівне – Житомир – Київ – Полтава – Харків – Дебальцеве – Ізварине) та Балтійське море – Чорне море (Ягодин – Ковель – Луцьк – Тернопіль – Хмельницький – Вінниця – Умань – порти Чорного моря).

Площа лісів становить 803,8 тис. гектарів, лісистість – 40,1 відсотка.

Природно-заповідний фонд нараховує 310 об’єктів загальною площею 181,5 тис. гектарів, що становить 9,1 відсотка території області.

Розвідано понад 350 родовищ різноманітних корисних копалин. 10

 

Територія області – 20,1 тис. кв. кілометрів (3,3 відсотка території України) простягається із заходу на схід на 130 кілометрів, з півночі на південь – на 210 кілометрів.

За адміністративно-територіальним поділом область включає 16 районів, 4 міста обласного (Рівне, Дубно, Кузнецовськ, Острог), 7 - районного значення, 16 селищ міського типу, 1000 сільських населених пунктів. Обласний центр – місто Рівне з чисельністю населення 249,9 тис. осіб.

Населення області станом на 1 січня 2014 року становило 1158,8 тис. осіб (2,6 відсотка населення України), у тому числі 47,8 відсотка – міського та 52,2 відсотка сільського населення. Щільність населення – 58 осіб на 1 кв. кілометр.

В усіх сферах економічної діяльності зайнято 492,5 тис. осіб, у тому числі у промисловості – 63,8 тис. осіб, сільському господарстві – 91,7 тис. осіб, в інших галузях – 337 тис. осіб.

Загальна чисельність пенсіонерів області станом на 01.01.2014 становила 311,6 тис. осіб.

Провідне місце в економіці області займають промисловість та сільське господарство.

У промисловому комплексі області працює 322 великих та середніх промислових підприємства різної форми власності, а також понад 1,5 тис. малих промислових підприємств.

Провідні галузі промисловості області – виробництво та постачання електроенергії та газу; хімічна промисловість; виробництво будматеріалів і скловиробів; харчова промисловість; виготовлення виробів з деревини; машинобудування.

Частка Рівненської області в загальному обсязі реалізованої промислової продукції в Україні становить 1,3 відсотка.

 

Файл для завантаження