Технічне завдання

1.1. Інвестиції та бізнес

Сучасну ринкову економіку, а також її перехід до сталого розвитку неможливо уявити без інвестицій. Інвестиційна діяльність – вирішальний чинник усієї економічної політики, від ефективності якої залежить стан виробництва, рівень технічного оснащення підприємств, можливості структурної перебудови економіки, розв’язання соціальних та екологічних проблем. Інвестиції становлять основу розвитку підприємств, окремих галузей та економіки в цілому. Саме тому активізацію інвестиційної діяльності віднесено до визначальних завдань забезпечення сталого розвитку Львівщини.

Іноземному капіталу в транзитивних економіках відводиться особливо важлива роль. Він дає змогу розвивати великомасштабні проекти, отримувати передові технології і сучасне обладнання, опановувати нові маркетингові стратегії та ринки збуту. Це особливо важливо, з огляду на нестачу внутрішніх економічних ресурсів, необхідних для активізації інвестиційної діяльності та проведення структурної перебудови економіки регіону. Однак, з огляду на різноманітні чинники, регіону ще не вдалося сповна реалізувати свій інвестиційний потенціал. Це суттєво гальмує розвиток бізнесу на Львівщині, який є основним реципієнтом інвестиційних ресурсів.

Окрім фінансової підтримки, до чинників подальшого розвитку бізнесу в регіоні належить ефективне функціонування інфраструктури підтримки підприємництва, а також мережі кластерів та індустріальних парків.

Упродовж останніх років у Львівській області активізувався процес створення кластерів. На сьогодні в регіоні функціонує декілька кластерів, діяльність яких пов’язана із розвитком в регіоні конкурентоспроможних видів економічної діяльності. Досвід роботи мають кластер "Деревообробного та меблевого виробництва", "Форза", які мають виробничі зв’язки з підприємствами сусідніх регіонів. Понад п’ять років ефективно працюють кластери у м. Львові, зокрема: кластер інформаційних технологій - IT-BPO Lvivcluster та туристичний кластер.

Потенційними сферами економіки для створення кластерів на теренах області вважаються: легка промисловість, транспорт та логістика.

Для забезпечення формування такої економіки необхідне залучення значного інвестиційного ресурсу.

Операційна ціль 1.1. скерована саме на залучення інвестицій в економіку області та активізацію бізнесу. Комплексне втручання у сферу передбачається зосередити у взаємопов’язаних напрямках – підготовці інвестиційних продуктів та покращенні інвестиційної промоції регіону, запровадженні на окремих територіях області інвестиційних пільг.

За оцінками міжнародних консультантів, однією з передумов поліпшення інвестиційної привабливості Львівської області та створення конкурентоспроможної економіки, разом із розвитком інфраструктури, є поліпшення для інвесторів доступу у регіон. Львівщина володіє значними ресурсами, а саме: вільними земельними ділянками, які можуть бути використані під розміщення індустріальних парків. Створення індустріальних парків – це не лише доцільна, а й необхідна форма залучення інвестицій у промислове виробництво і механізм покращення його галузевої структури. Індустріальні парки сприяють входженню до регіонів потужних інвесторів, передових технологій, завдяки чому створюються нові робочі місця і зростають надходження до бюджетів усіх рівнів. Завдяки створенню індустріальних парків держава отримує легітимну можливість (з точки зору норм і правил СОТ) «субсидувати» інвестиційну діяльність, знижуючи реальні витрати бізнесу, що створює інвестиційний клімат, привабливий для іноземних інвесторів. Окрім того, для держави окреслюються перспективні напрямки фінансування розвитку інфраструктури в регіонах. Розвиток індустріальних парків дозволяє економічно, екологічно та естетично структурувати населені пункти, «очистивши» міста від промислового виробництва. Концентрація промислового виробництва на обмежених площах за межами житлових, історико-культурних та рекреаційних територій не лише робить економіку регіону більш ефективною через зниження трансакційних витрат, але й дозволяє покращити якість життя і стан навколишнього природного середовища.

Наявність значних площ гірських територій, які через ускладнені природно-кліматичні умови, рельєф та транспортну доступність мають низьку інвестиційну привабливість, а також еколого- й соціально-економічних проблемних територій у зонах припинення діяльності гірничо-видобувних підприємств, потребує запровадження на них спеціального режиму інвестиційної діяльності зі стимулами для інвесторів, що забезпечуватиме їх соціально-економічний розвиток.

Підготовка інвестиційних продуктів - інвестиційно привабливих пропозицій, які можуть привернути увагу потенційних інвесторів, слугуватиме важливим інструментом їх залучення. В сучасних умовах це, насамперед, індустріальні парки, розвиток яких підтримується Законом України «Про індустріальні парки», однак пакет інвестпропозицій не обмежується виключно тільки індустріальними парками – це можуть бути колишні промислові зони, підготовлені до інвестування, вільні земельні ділянки, готові інвестиційні проекти стратегічного спрямування.

Під інвестиційною промоцією розуміємо організаційні та інформаційні заходи, покликані максимально поширити інформацію про інвестиційні продукти регіону та донести її до потенційних інвесторів.

Операційна ціль 1.1 скерована на:

 • підвищення інвестиційної привабливості регіону;
 • зростання обсягів капітальних та прямих іноземних інвестицій в економіку області;
 • формування сприятливого регуляторного середовища в регіоні;
 • розвиток інфраструктури підтримки підприємництва;
 • подальше просування кластерної моделі функціонування бізнесу в регіоні;
 • активізацію існуючих та створення нових індустріальних парків.

Очікувані результати:

 • покращення інвестиційного клімату;
 • створення за участі інвесторів нових підприємств;
 • створення нових робочих місць.

Індикатори:

 • індекси ВРП;
 • фінансові результати від операційної діяльності;
 • обсяги інноваційної продукції;
 • динаміка обсягів капітальних та ПІІ на одну особу (з врахуванням та без врахування міста Львова);
 • частка ПІІ в реальному секторі економіки;
 • кількість створених за рахунок ПІІ підприємств;
 • кількість створених робочих місць.

 

Завдання

Орієнтовні сфери реалізації проектів

1.1.1. Ефективне регуляторне середовище та інвестиційні стимули

 • Створення сприятливого інституційного поля для залучення приватних та муніципальних інвестицій у модернізаційні проекти в регіоні.
 • Створення умов для тіснішої співпраці області з європейськими організаціями та фондами, що займаються фінансовою підтримкою регіонального розвитку.
 • Обґрунтування та створення територій пріоритетного розвитку у гірських та інших економічно й соціально проблемних районах.

1.1.2. Сучасні інструменти фінансової підтримки бізнесу

 • Створення регіональної інституційної платформи для діалогу між представниками банків, бізнес-асоціацій та бізнесу щодо покращення доступу МСП до кредитних ресурсів і фінансових послуг.
 • Розробка методичних підходів до відбору отримувачів кредитної підтримки з урахування екологічних норм і сучасних стандартів.

1.1.3. Розвиток інфраструктури підтримки підприємництва

 • Підтримка розвитку жіночих і молодіжних підприємницьких ініціатив, а також ініціатив осіб з особливими потребами (інвалідів). Реалізація спеціалізованих проектів і конкурсів у цій сфері.
 • Створення Центрів підтримки бізнесу.
 • Створення мережі інформаційно-консультаційних пунктів, зокрема на базі центрів надання адміністративних послуг, агенцій місцевого розвитку, інших організацій з метою надання безкоштовних консультацій суб'єктам підприємницької діяльності щодо процедур реєстраційної та дозвільної системи.
 • Створення та підтримка діяльності агенцій регіонального розвитку.
 • Запровадження електронних послуг через центри надання адміністративних послуг.
 • Використання механізмів корпоративно-соціального партнерства для стимулювання розвитку бізнес-середовища та інфраструктури підтримки бізнесу.

1.1.4. Розвиток кластерів та індустріальних парків

 • Популяризація діяльності кластерів на регіональному, національному та зовнішньоекономічному рівнях.
 • Формування ефективної методичної, інформаційно-консультаційної та освітньої підтримки реалізації кластерної політики на галузевому і регіональному рівнях.
 • Створення індустріальних парків у малих містах, у тому числі на територіях старих промислових зон.

1.1.5. Реструктуризація (приватизація) державних та комунальних підприємств

 • Підвищення ефективності діяльності державних підприємств.
 • Розробка інвестиційних пропозицій для оздоровлення підприємств державного та комунального секторів.

1.1.6.Збільшення/диверсифікація високотехнологічного експорту та імпортозаміщення

 • Реалізація системи заходів інформаційно-консультаційного змісту щодо практичної реалізації Угоди про зону вільної торгівлі з країнами ЄС.
 • Стимулювання внутрішньогалузевої та міжрегіональної кооперації щодо виробництва високотехнологічної продукції експортного призначення.
 • Сприяння налагодженню зовнішньоекономічних бізнес-зв’язків з партнерами з країн-членів ЄС.

1.1.7. Інвестиційні продукти

 • Розробка критеріїв відбору інвестиційних пропозицій, зокрема вимог екологічного спрямування.
 • Розробка комплексних інвестпропозицій: від вибору земельної ділянки до детальних розрахунків по проектам.
 • Формування системи моніторингу інвестиційних проектів, що реалізуються в рамках державно-приватного партнерства, та контролю за їх реалізацією.
 • Інформаційна підтримка розробки інвестиційних продуктів на рівні територіальних громад.

1.1.8. Інвестиційний маркетинг та промоція регіону

 • Дослідження та активна промоція інвестиційних пропозицій районів області.
 • Проведення щорічної рейтингової оцінки інвестиційної привабливості адміністративно-територіальних одиниць області.
 • Розробка та впровадження маркетингових заходів із залучення інвестицій.