Технічне завдання

101. Підготовка Технічних завдань та брифів для розробки Детальних Планів Території, Генеральних Планів та Планів зонування

Номер і назва завдання:

2.5.2. Використання економічного потенціалу об‘єднаних територіальних громад

Назва проекту:

101. Підготовка Технічних завдань та брифів для розробки Детальних Планів Території, Генеральних Планів та Планів зонування

Цілі проекту:

Розвиток регіональної інфраструктури. Напрацювання базових документів розвитку територій з врахуванням контексту. Комплексний підхід до створення містобудівної документації із врахуванням інтересів усіх заінтересованих сторін

Територія, на яку проект матиме вплив:

Львівська область

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Близько 2 млн. мешканців, головні групи: представники ОМС, ДП та КП, представники бізнесу та мешканці області

Стислий опис проекту:

Більшість сіл та містечок Західної України послуговуються генпланами, розробленими у 80-х роках минулого століття і станом на 2016 р. більше не відповідають ні чинному законодавству, ні потребам регіону. Також частина сіл та селищ взагалі не має документації, що фактично унеможливлює легальну забудову на цих територіях. Не зважаючи на затверджену у 2011 р. «Програму розроблення містобудівної документації у Львівській області на 2011-2015 роки», її цілей не досягнуто, більшість сіл та містечок все ще не мають актуальних генпланів, планів зонування та детальних планів території (ДПТ), що сповільнює розвиток регіону та допускає хаотичну, неконтрольовану забудову, яка знижує привабливість територій та унеможливлює стратегічне планування інфраструктурного розвитку. Вичерпні технічне завдання (ТЗ) та брифи для розробки базової містобудівної документації (надалі - МБД) є запорукою якості цієї документації. Головним завданням ТЗ та брифів є: контекстуальний аналіз території, для якої розробляється документація; визначення ключових заінтересованих сторін, їхніх потреб та побажань;широкий опис проблематики території;приклади рішень у схожих умовах. Проектом передбачено створення мапи наявної МБД Львівської області. Це дасть змогу визначити пріоритетні території (наприклад, найбільш привабливі для бізнесу та ті, які є частино історико-охоронної зони або ж найбільш відсталі регіони, які потребують реорганізації в першу чергу) та запланувати поступальну роботу над створенням МБД

Очікувані результати:

Проведено дослідження наявності МБД у Львівській області. Розроблено мапу наявності МБД Львівської області, якою охоплено кожен населений пункт. Створено покрокову інструкцію підготовчого етапу (написання ТЗ та брифу) для виготовлення МБД. Здійснено розробку 10 зразкових ТЗ та брифів для 10 населених пунктів. Розроблено методологію фокус-груп для визначення ключових запитів різних категорій населення

Ключові заходи проекту:

Аналіз результатів «Програми розроблення містобудівної документації у Львівській області на 2011-2015 роки». Виведення дерева проблем у містобудівній сфері Львівської області. Проведення дослідження МБД у Львівській області. Створення мапи наявності МБД всіх населених пунктів Львівської області. Створення рамкових зразків Технічних завдань та брифів для розробки кожного із ключових містобудівних документів – Генплану, ДПТ та Плану зонування. Створення плану розробки МБД, визначення пріоритетних регіонів у межах Львівської області. Розробка методології фокус-груп для визначення ключових запитів різних категорій населення. Проведення фокус-груп за розробленою методологією у 10 пілотних населених пунктах (5 сіл та 5 містечок). Проведення форуму районних архітекторів Львівської області для визначення ключових проблем регіонів та спільного пошуку рішень

Період здійснення:

2017-2018 роки

Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.

2017

2018

Разом

4500,0

15000,0

19500,0

Джерела фінансування:

Обласний бюджет, місцевий бюджет, державний бюджет, публічно-приватне партнерство, міжнародні донори

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Органи місцевого самоврядування, департаменти архітектури та містобудування, районні архітектори, архітектурні бюро, місцеві НУО