Технічне завдання

1.20. Розбудова сучасного освітнього простору

Назва програми і проекту регіо-нального розвитку (далі – проект)

Розбудова сучасного освітнього простору

Розробник технічного завдання

Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації

Номер і назва завдання з Держав-ної стратегії регіонального роз-витку (ДСРР) та Стратегії регіо-нального розвитку Сумської області на період до 2020 року (СРР), якому відповідає проект

2.3.3. Модернізація системи освіти (ДСРР).

1.5.3. Розвиток системи освіти (СРР)

Мета та завдання проекту

Мета:

Забезпечення рівного доступу дітей та учнівської молоді до якісної освіти.

Завдання:

Упровадження різних форм надання дошкільної освіти.

Проведення будівництва, реконструкції, капітальних ремонтів закладів освіти.

Створення нових місць у дошкільних навчальних закладах.

Приведення кількості шкільних автобусів у відповідність до потреби.

Забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів, опорних навчальних закладів сучасною комп’ютерною та мультимедійною технікою.

Підключення закладів освіти до високошвидкісного Інтернету.

Створення опорних навчальних закладів.

Збереження мережі закладів позашкільної освіти області.

Територія, на яку проект матиме вплив

Сумська область

Кількість населення, на яке поширюватиметься проект

Понад 1 млн. осіб

Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

Важливим є вирішення нагальних освітніх проблем, однією з яких є недостатнє забезпечення рівного доступу учнів до якісної освіти для дітей області залежно від місця проживання. Не в повному обсязі реалізовано впровадження в навчально-виховний процес інноваційних, інформаційно-технологічних технологій. Середній рівень охоплення дітей віком від 1 до 6 років різними формами дошкільної освіти становить 83,4%, що вказує на необхідність збільшення цього показника. Залишається проблемою розвантаження дошкільних навчальних закладів області, необхідним є створення нових місць. Недопустимим є скорочення, перепрофілювання, закриття закладів позашкільної освіти

Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту

Придбання автобусів для підвезення учнів сільської місцевості.

Упровадження різних форм надання дошкільної освіти.

Створення нових місць у дошкільних навчальних закладах.

Забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів, опорних навчальних закладів сучасною комп’ютерною та мультимедійною технікою.

Підключення закладів освіти до високошвидкісного Інтернету.

Створення опорних навчальних закладів.

Підвищення охоплення дітей позашкільною освітою.

Кількісні індикатори результа-тивності реалізації проекту, за якими здійснюватиметься моніторинг реалізації проекту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість придбаних шкільних автобусів, одиниць

2018 рік

2019 рік

2020 рік

5

5

5

Охоплення різними формами дошкільної освіти, %

2018 рік

2019 рік

2020 рік

84

85

86

Кількість новостворених місць у дошкільних навчальних закладах, одиниць

2018 рік

2019 рік

2020 рік

150

150

150

Кількість закладів, забезпечених сучасною комп’ютерною та мультимедійною технікою, одиниць

2018 рік

2019 рік

2020 рік

5

5

5

Відсоток закладів підключених до інтернету, %

2018 рік

2019 рік

2020 рік

50

55

58

Кількість створених опорних навчальних закладів, одиниць

2018 рік

2019 рік

2020 рік

7

7

7

Відсоток дітей охоплених позашкільною освітою, %

2018 рік

2019 рік

2020 рік

70

71

72

Період реалізації проекту
(з (місяць/рік) – до (місяць/рік)

Січень 2018 року – грудень 2020 року

Обсяг фінансування проекту,
тис. грн.

2018 рік

2019 рік

2020 рік

Разом

10000

10000

10000

30000

Джерела фінансування проекту

Бюджети усіх рівнів, інші кошти

Учасники реалізації проекту
та їх функції

Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації – загальна координація дій учасників, контроль та звітування про виконання технічного завдання.

Районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування - розроблення, подання, реалізація, контроль та звітування про виконання проекту.

Інша інформація щодо проекту

-