Технічне завдання

1.4. Ремонт та будівництво автомобільних доріг загального користування місцевого значення

Назва програми і проекту регіо-нального розвитку (далі – проект)

Ремонт та будівництво автомобільних доріг загального користування місцевого значення

Розробник технічного завдання

Управління інфраструктури Сумської обласної державної адміністрації

Номер і назва завдання з Держав-ної стратегії регіонального роз-витку (ДСРР) та Стратегії регіо-нального розвитку Сумської області на період до 2020 року (СРР), якому відповідає проект

1.3.1. Розвиток мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення, об’їзних доріг у населених пунктах, покращення транспортної доступності сільських населених пунктів (ДСРР).

1.1.4. Розвиток логістично-транспортного потенціалу (СРР).

Мета та завдання проекту

Мета:

Забезпечення розвитку логістично-транспортного потенціалу.

Завдання:

Покращення якості мережі автомобільних доріг загаль-ного користування місцевого значення Сумської області шляхом проведення їх будівництва, реконструкції та капітального ремонту.

Територія, на яку проект матиме вплив

Сумська область

Кількість населення, на яке поширюватиметься проект

Понад 1 млн. жителів області

Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

Протяжність автомобільних доріг загального корис-тування Сумської області  становить 7,2 тис. км, з них 5,1 тис. км – місцевого значення, у тому числі: доріг, що втратили несучу спроможність 4887,4 км (68%), у тому числі державного значення 1302,1 км (62%); доріг, що не відповідають нормативним показникам по рівності 6985,4 км (97%), у тому числі державного значення 1966,5 км (93%); дороги, що відповідають сучасним нормативним вимогам, де забезпечена безпека руху і комфортність перевезень 230,4 км, у тому числі державного значення 139,7 км.

Забезпечення розвитку логістично-транспортного по-тенціалу, зокрема, покращення якості мережі автомобі-льних доріг загального користування місцевого значен-ня створить умови для розвитку територіальних громад, забезпечить вирішення соціальних проблем населення.

Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту

Збільшення обсягів пасажирських і вантажних перевезень автомобільним транспортом.

Забезпечення безпеки пасажирських та вантажних перевезень автомобільним транспортом.

Охоплення регулярним транспортним сполученням  сільських населених пунктів

Кількісні індикатори результа-тивності реалізації проекту, за якими здійснюватиметься моніторинг реалізації проекту

Протяжність автодоріг, де заплановано проведення реконструкції та ремонту, км

2018 рік

2019 рік

2020 рік

60

65,46

62,73

Період реалізації проекту
(з (місяць/рік) – до (місяць/рік)

Січень 2018 року - грудень 2020 року

Обсяг фінансування проекту, тис. грн.

2018 рік

2019 рік

2020 рік

Разом

386000

404000

400000

1190000

Джерела фінансування проекту

Бюджети усіх рівнів, інші кошти

Учасники реалізації проекту
та їх функції

Управління інфраструктури Сумської обласної державної адміністрації – загальна координація дій учасників, контроль та звітування про виконання технічного завдання.

Районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування – підготовка, реалізація проектів, контроль та звітування про їх виконання

Інша інформація щодо проекту

-