Технічне завдання

2.41. Механізми нарощування та інтеграції фінансово-економічного потенціалу промислових підприємств у процесі реалізації стратегічних цілей просторового розвитку муніципальної системи

Номер і назва завдання Стратегії, якому відповідає проект:

2.4.1. Створення умов для стійкого розвитку економіки регіону

Назва проекту:

2.41. Механізми нарощування та інтеграції фінансово-економічного потенціалу промислових підприємств у процесі реалізації стратегічних цілей просторового розвитку муніципальної системи

Цілі проекту:

- дослідження передумов та особливостей трансформації промислового виробництва на загальнодержавному, регіональному і місцевому рівнях в умовах глобалізаційних процесів;

- визначення кола проблем вітчизняних промислових підприємств як суб’єктів реалізації цілей місцевого розвитку;

- аналіз сутності та ролі фінансово-економічного потенціалу промислових підприємств у досягненні стратегічних цілей просторового розвитку муніципальних систем;

- обґрунтування необхідності нарощування та інтеграції фінансово-економічного потенціалу промислових підприємств для забезпечення конкурентоспроможності суб’єктів господарювання і збалансованого розвитку територій;

- дослідження теоретико-методологічних засад нарощування, інтеграції та розвитку фінансово-економічного потенціалу промислових підприємств у процесі реалізації стратегічних цілей просторового розвитку муніципальної системи;

- ідентифікація стратегічних цілей просторового розвитку муніципальної системи та оцінка можливості їх досягнення співвідносно потенціалу промислових підприємств, які функціонують на рівні цієї системи;

- розробка пропозицій щодо удосконалення форм, методів та інструментів управління підприємствами та їх потенціалом з метою забезпечення стратегічної цілеорієнтації муніципальної системи;

- визначення векторів співпраці та узгодження інтересів органів державної влади і органів місцевого самоврядування з підприємницьким сектором економіки у вирішенні питань муніципального розвитку;

- розробка рекомендацій щодо удосконалення механізмів нарощування та інтеграції фінансово-економічного потенціалу промислових підприємств у процесі досягнення стратегічних цілей просторового розвитку муніципальних систем

Територія, на яку спрямований проект:

Тернопільська область

Орієнтовна кількість отримувачів вигод:

мешканці Тернопільської області (понад 1 млн осіб)

Стислий опис проекту:

створення групи експертів з питань нарощування фінансово-економічного потенціалу промислових підприємств та муніципального розвитку. Проведення досліджень, наукових конференцій та тематичних заходів з метою визначення векторів співпраці органів влади та підприємницького сектору економіки області та Західного регіону України, до участі у яких будуть залучені вітчизняні та зарубіжні фахівці, науковці, представники бізнесу

Очікувані результати:

- забезпечення просторового розвитку муніципальної системи;

- посилення співпраці суб’єктів господарювання сфери промислового виробництва з органами державної влади у вирішенні питань місцевого значення;

- співпраця з зарубіжними та вітчизняними інвесторами

Ключові заходи проекту:

- проведення конференцій, наукових семінарів, круглих столів з потенційними інвесторами, ознайомчі заходи для громадськості;

- надання аналітичної інформації для проведення перемовин з зарубіжними інвесторами

Період здійснення:

2018-2020 роки:

Орієнтовна вартість проекту, тис. грн

2018

2019

2020

Разом

2500,0

2200,0

2300,0

7000,0

Джерела фінансування:

Державний бюджет, місцевий бюджет, міжнародна технічна допомога

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

департамент економічного розвитку і торгівлі, департамент агропромислового розвитку, управління міжнародного співробітництва та фандрайзингу облдержадміністрації, ТНТУ імені Івана Пулюя, суб’єкти господарювання області, органи місцевого самоврядування

Інше:

досвід роботи, участь у міжнародних проектах