Технічне завдання

Розвиток енергоефективності державних і комунальних закладів охорони здоров’я

 

1. Назва програми і проекту регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі – проект)

Розвиток енергоефективності державних і комунальних закладів охорони здоров’я

2. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку та відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект

Завдання зі Стратегії регіонального розвитку Запорізької області на період до 2020 року, затвердженої рішенням обласної ради від 25.02.2016 № 1: стратегічна ціль 1 «Запорізький край – регіон з високим рівнем та якістю життя населення», оперативна ціль 1.2 «Покращення стану здоров’я населення», завдання 1.2.1 «Підвищення доступності та ефективності медичного обслуговування».

 

Завдання з Державної стратегії регіонального розвитку, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 року № 385: ціль 2 «Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток», операційна ціль «Забезпечення комфортного та безпечного життєвого середовища для людини незалежно від місця її проживання», завдання «Створення умов для формування здорового населення».

3. Мета та завдання проекту

Мета – створення належних умов для надання якісних медичних послуг шляхом впровадження енергозберігаючих технологій.

Завдання – Забезпечення комплексного підходу та максимальної  енергоефективності від провадження енергозберігаючих технологій у процесі ремонту, реконструкції та відновлення будівель і приміщень закладів охорони здоров’я, модернізації їх матеріально-технічної бази

4. Територія, на яку проект матиме вплив

Запорізька область

5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект

1 765,137 тис. осіб

6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

1. Незадовільний технічний стан будівель закладів охорони здоров’я.

2. Високий рівень енергоспоживання та необхідність підвищення енергоефективності будівель закладів охорони здоров’я.

7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту

1. Зменшення енергоспоживання.

2. Впровадження новітніх енергоефективних та енергоощадних технологій.

3. Підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів.

4. Створення належних умов для надання медичних послуг.

8. Основні заходи проекту

1. Ремонт, реконструкція та відновлення будівель і приміщень закладів охорони здоров’я, модернізація їх матеріально-технічної бази.

2. Впровадження енергозберігаючих заходів та технологій в закладах охорони здоров’я, зокрема:

- утеплення фасадів, підвальних приміщень;

- заміна та/або утеплення дахів;

- модернізація систем опалення;

- оснащення засобами регулювання енергоспоживання;

- заміна вікон та дверей на енергоощадні;

- інші заходи.

 

9. Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць / рік)

з січня 2016 року – до грудня 2018 року

10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн.

2016 рік

2017 рік

2018 рік

Разом

166132

171232

177533

514897

11. Джерела фінансування проекту

ДФРР, державний, обласний та місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законом

12. Учасники реалізації проекту та їх функції

Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації,  Управління капітального будівництва облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, лікувально-профілактичні заклади області, громадські та благодійні організації, інші суб’єкти

13. Інша інформація щодо проекту (за потреби)

-