Технічне завдання

Енергозбереження в бюджетних установах

Номер і назва завдання:

2.4.5. Енерго- та ресурсозбереження й енергоефективність

Назва проекту:

91. Енергозбереження в бюджетних установах

Цілі проекту:

1) підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів;

2)зменшення енергоспоживання в установах соціальної сфери та бюджетних організаціях;

3)впровадження новітніх енергоефективних та енергоощадних технологій;

4)покращення екологічного стану міста через зниження впливу забруднюючих речовин

Територія, на яку проект матиме вплив:

Львівська область

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Населення області

Стислий опис проекту:

До найактуальніших проблем в Україні належить організація раціонального енергоспоживання з мінімальним негативним впливом на навколишнє середовище, обачливим використанням енергетичних ресурсів.

Проблема високого рівня енергоспоживання та необхідність підвищення енергоефективності в освітній сфері є актуальною для Львівщини. Актуальність проблеми енергозбереження для будівель бюджетних організацій, з одного боку, обумовлена соціальною значущістю цих об'єктів, з іншого боку, марнотратне споживання енергії та відсутність системного підходу до реалізації енергозберігаючих заходів є одними з основних причин дефіциту бюджетів усіх рівнів. Зважаючи на те, що останнім часом нові об’єкти бюджетної сфери в експлуатацію майже не вводяться, основні резерви енергозбереження знаходяться у сфері вдосконалення енергоспоживання раніше побудованих будівель бюджетних установ.

Проект враховує основні напрямки та рівні вирішення завдань скорочення енергоспоживання освітніми установами області, а саме:

- проведення активної політики енергозбереження і надання їй пріоритету, створення умов, що стимулюють енергозбереження;

- впровадження енергозберігаючих заходів та технологій, перш за все, в тих установах, що є найбільшими споживачами енергоносіїв та мають високу потенційну економічну ефективність впровадження енергозберігаючих заходів;

- забезпечення контролю за впровадженням енергозберігаючих заходів;

- програмне планування та моніторинг заходів з енергозбереження за допомогою впровадження системи енергетичного моніторингу, енергетичної паспортизації установ;

- підвищення ефективності використання всіх видів енергоносіїв шляхом налагодження оперативного контролю за допомогою дистанційного отримання даних з вузлів обліку енергоносіїв.

Здійснення зазначених заходів забезпечить підвищення енергоефективності будівель бюджетних установ та раціональне використання енергетичних ресурсів

Очікувані результати:

Підвищено рівень енергоефективності та енергозбереження в бюджетних установах міста.

Зменшено витрати на оплату енергоносіїв.

Скорочено обсяги використання паливно-енергетичних ресурсів (забезпечено ощадливе споживання паливно-енергетичних ресурсів).

Досягнено щорічну економію енергоресурсів у розмірі не менше 25% від теперішнього споживання в натуральних показниках.

Створено комфортні умови для навчання дітей, покращено якість послуг з освіти, охорони здоров’я, культури і, таким чином, забезпечено розвиток міської соціальної інфраструктури

Ключові заходи проекту:

- утеплення фасадів бюджетних установ міста;

- заміна дахів на шатровий;

- модернізація систем опалення;

- оснащення засобами регулювання енергоспоживання;

- створення системи об'єктивного контролю за ефективністю використання енергоносіїв

Період здійснення:

2016-2018 роки

Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.

2016

2017

2018

Разом

1000,0

16500,0

18500,0

36000,0

Джерела фінансування:

Обласний бюджет, місцевий бюджет, державний бюджет, кошти МТД

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування, міжнародні донори, бюджетні установи міста