Технічне завдання

2.5. Децентралізація та місцеве самоврядування

Надмірна централізація управління та бюджетна централізація в Україні стала певним гальмом соціально-економічного розвитку країни в цілому та її регіонів. Існуючі інструменти державної підтримки регіонального розвитку при цьому виявили свою низьку ефективність. Стратегія сталого розвитку «Україна-2020» одним з ключових напрямів реформування суспільно-економічних відносин визначає децентралізацію публічної влади та зростання ролі місцевого самоврядування в подальшому поступі держави. Основними засадами децентралізації розглядаються:

 • відхід від надмірно централізованої моделі управління;
 • створення інституційних умов для забезпечення спроможності місцевого самоврядування;
 • реалізація положень Європейської хартії місцевого самоврядування, розмежування повноважень державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, запровадження принципів субсидіарності та повсюдності місцевого самоврядування;
 • підвищення рівня прозорості й ефективності в управлінні публічними фінансами, відповідні зміни міжбюджетних відносин.

При цьому передбачається внести зміни до фактично успадкованої від радянських часів системи адміністративно-територіального устрою, посилити роль територіальних громад як первинної його ланки, на рівні якої слід забезпечити якісне й доступне надання більшості публічних послуг, з оптимальним розподілом повноважень між ними та районним і регіональним рівнем місцевого самоврядування.

Посилення бюджетної спроможності територіальних громад, перехід управлінських функцій від місцевих держадміністрацій до органів місцевого самоврядування, розкриває ширші можливості в територіальному управлінні на рівні громад, районів, регіонів. Вони підкріплюються також новими підходами до організації державної підтримки розвитку громад і регіонів.

Очікувані результати:

 • Підвищення рівня функціональності системи адміністративно-територіального устрою.
 • Управлінська самостійність місцевого самоврядування.
 • Розширення доходної бази місцевих бюджетів.
 • Зростання бюджетного потенціалу територіальних громад та запровадження прямих відносин громад з державним бюджетом.
 • Державна фінансова підтримка формування інфраструктури територіальних громад.
 • Гарантовані державою трансферти (базова дотація, медична та освітня субвенції тощо).
 • Нова система бюджетного вирівнювання та стимулювання бюджетонаповнюючої ініціативи територіальних громад і регіонів.
 • Гарантовані та прогнозовані можливості отримання коштів з державного фонду регіонального розвитку.
 • Нові інвестиційні можливості розвитку громад та регіонів.
 • Активізація потенціалу саморозвитку територіальних громад та регіонів.

Індикатори:

 • Приріст ВРП.
 • Зростання обсягів місцевих бюджетів.
 • Приріст інвестицій.
 • Зменшення безробіття.
 • Зростання середньомісячної заробітної плати працівників.
 • Зростання доходів домогосподарств.
 • Кількість нових чи реконструйованих об’єктів інфраструктури.
 • Кількість реалізованих регіональних та локальних проектів з  економічного, соціального, екологічного розвитку.

Завдання

Орієнтовні сфери реалізації проектів

2.5.1. Формування та реалізація нової моделі організації територіальних громад

 • Організаційна та консультативна допомога у процесі добровільного об’єднання громад.
 • Формування спроможних територіальних громад з достатнім людським та фінансовим потенціалом.
 • Організація навчання та підвищення професійного рівня посадових осіб та працівників органів місцевого самоврядування для роботи в нових умовах.

2.5.2. Використання  економічного потенціалу об’єднаних територіальних громад

 • Організаційне та консультаційне забезпечення розробки проектів місцевих бюджетів, насамперед новостворених територіальних громад.
 • Розробка планів соціально-економічного розвитку територіальних громад.
 • Прискорення розробки містобудівної документації: схем планування території адміністративних районів та територіальних громад, генеральних планів населених пунктів, планів зонування території, проектів землекористування тощо.
 • Завершення формування містобудівного кадастру області.
 • Виконання умов щодо отримання державної фінансової підтримки на формування інфраструктури територіальних громад згідно з планами їх соціально-економічного розвитку.
 • Використання можливостей міжмуніципального співробітництва задля реалізації спільних інфраструктурних та інших проектів.
 • Підготовка проектів для фінансування в рамках операційних програм Європейського інструменту сусідства на 2014-2020 роки, отримання фінансування від міжнародних фондів розвитку.
 • Розробка проектів для фінансування з Державного фонду регіонального розвитку.

2.5.3. Фінансова підтримка об’єднаних територіальних громад

 • Розробка механізмів фінансування проектів розвитку нових територіальних утворень.

2.5.4. Інформаційно-консалтингове забезпечення децентралізації на місцевому рівні

 • Створення баз даних відкритого доступу, орієнтованих на підвищення якості державного управління.
 • Запровадження системи дистанційного електронного врядування.
 • Уніфікація стандартів функціонування інформаційних ресурсів органів влади різних рівнів.
 • Модернізація системи технічного оснащення та використання сучасних інформаційних технологій для налагодження співпраці органів влади різних рівнів.