Технічне завдання

Створення комунального кооперативного навчально практичного дорадчого центру територіального об’єднання Северинівської та Чернятинської сільських рад Вінницької області

Форма технічного завдання на інвестиційну програму і проект регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

 

1. Назва програми і проекту регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

Створення комунального кооперативного навчально практичного дорадчого центру територіального об’єднання Северинівської та Чернятинської сільських рад Вінницької області

2. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку та відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект

Розділ VI. Стратегічні цілі (напрями), заходи та очікувані результати Стратегічна ціль 6: Розвиток місцевого самоврядування. Децентралізація влади та міжбюджетних відносин.

Операційна ціль 6.2. Розвиток самодостатніх та фінансово-незалежних територіальних громад та їх об’єднань

3. Мета та завдання проекту

 

Мета проекту: Розвиток зайнятості та підвищення прибутковості діяльності дрібних сільськогосподарських виробників шляхом впровадження трьох ланцюгів доданої вартості, створення локального ринку збуту продукції та забезпечення консультаційно-дорадчого супроводу.

Завдання проекту: 1.Налагодження дієвої співпраці сільських громад з розвитку зайнятості та само зайнятості з урахуванням перспектив подальшого об’єднання територіальних громад; 2.Створення передумов збільшення доходів місцевих бюджетів об’єднаних територіальних громад; 3.Створення локального комплексного кластеру з навчання, виробництва, переробки та збуту сільськогосподарської продукції на основі діяльності комунального підприємства, сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів та навчальних закладів; 4.                Підвищення прибутковості дрібних товаровиробників та розвиток зайнятості в сільській місцевості.

4. Територія, на яку проект матиме вплив

Територія громад Северинівської та Чернятинської сільських рад Жмеринського району Вінницької області

5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект

Щонайменше 4234 осіб

6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

 

Розвиток ефективної ринкової інфраструктури для малих та середніх виробників  в Україні залишається ключовим питанням підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва, яке ведеться особистими селянськими та фермерськими господарствами.  В України продовжує  залишатись  не вирішеною проблема  формування прозорих та економічно ефективних каналів збуту  сільськогосподарської продукції, в першу чергу плодоовочевої та м’ясомолочної, значна частина якої (картоплі – до 97%, овочів – близько 85 %, молока – до 80 %, м'яса ВРХ – понад 75 %, м'яса свиней – близько 60 %, ягід – до 67%) виробляється фізичними особами (власниками особистих селянських господарств - ОСГ) Вони не є суб’єктами підприємницької діяльності та відповідно, не є рівноцінними учасниками аграрного ринку. Як результат, продовжують посилюватись тенденції зростання неофіційного (фактично – тіньового) ринку у секторі селянських господарств, який  в останні  роки за експертними оцінками, по овочах перевищує 80 %, м’ясу - 60 %, молоку - 40 %.

Така тенденція також обумовлена дискримінаційним податковим навантаженням  фізичних осіб - виробників сільськогосподарської продукції, у порівнянні з юридичними особами та суттєвою різницею у цінах реалізації за офіційними (переробному підприємству, заготівельній організації, на організованому ринку) та неофіційними каналами реалізації продукції.

З іншого боку, розвиток сучасних інтеграційних процесів ставить нові вимоги щодо якості і безпечності сільськогосподарської продукції, які малі та середні виробники самостійно не в змозі забезпечити та відповідно, без об’єднання (в сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи) не в змозі вийти на організовані ринки. Водночас, вирощування сільськогосподарської продукції фізичними особами (ОСГ)  має соціальну спрямованість – з одного боку, це сфера само зайнятості сільських жителів  та  отримання доходів для їх виживання, з іншого – за рахунок даного сектора держава досягає належного рівня продовольчої безпеки.

7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту

 

-   Створено три ланцюги доданої вартості с/г продукції (м'ясо, молоко, ягоди) на кооперативних засадах.

-   Створено локальний кооперативний ринок із вільним доступом с/г виробників і споживачів області.

-   Створено щонайменше 17  робочих місць.

-   Збільшено прибутковість виробників с/г продукції громад завдяки локальній переробці і консультаційному супроводу щонайменше на 15%.

-   Створено навчальний кооперативний центр переробки продукції із поширенням набутого досвіду серед інших громад України, в тому числі які об’єднуються і співпрацюють у відповідності до договорів про співпрацю.

-   Навчено щонайменше 200 фермерів та власників особистих селянських господарств кращим практикам с/г виробництва і економічного супроводу діяльності, включаючи застосування енергоефективних технологій.

8. Основні заходи проекту

 

-   Розробка моделей співробітництва об’єднаних територіальних громад і сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів з метою збільшення прибутковості сільськогосподарської діяльності малих виробників а також покращення доходної частини місцевих бюджетів;

-   Проведення тендерних закупівель та організація трьох переробних підприємств на кооперативних засадах;

-   Проведення тендерних закупівель та створення локального ринку сільськогосподарської продукції на базі комунального підприємства у відповідності до договору про співробітництво територіальних громад;

-   Розробка тренінгових та навчальних матеріалів та проведення навчання для дрібних виробників а також представників територіальних громад України (поширення кращих практик).

9. Період реалізації проекту

з 1 червня 2015 року - до 30 грудня 2016 року

10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн

1 рік

2 рік

3 рік

Разом

4 833 000

1 308 000

-

6 141 000

11. Джерела фінансування проекту

 

Державний бюджет: 47,5%; Публічно-приватне партнерство (Северинівська сільська рада, СОК «Северин», СОК «Токарі», Чернятинський аграрний коледж, КП «Северинівське»): 52,5%.

12. Учасники реалізації проекту та їх функції

 

1)Северинівська та Чорнятинська сільські ради – отримувачі фінансування та учасники об’єднання громад.

2)Комунальне підприємство «Северинівське» – закупівля обладнання, членство в сільськогосподарських обслуговуючих кооперативах «Северин», «Токарі»; створення та супровід діяльності локального ринку.

3)СОК «Северин» та СОК «Токарі» - спів реалізатори та спів фінансування проекту, надання послуг населенню з переробки м'ясо-молочної та ягідної продукції завдяки створеним переробним потужностям.

4)Чернятинський аграрний коледж: розробка спеціалізованих навчальних модулів для фермерів та домогосподарств та проведення спеціалізованих навчань, в тому числі і з поширення кращих практик локальної переробки на кооперативних засадах (в тому числі надання приміщень для проведення заходів).