Регіональна комісія

Склад регіональної комісії з оцінки та забезпечення проведення попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку по Одеській облас

10.04.2017

Розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації від 06.04.2017 №249/А-2017 затверджено склад регіональної комісії з оцінки та забезпечення проведення попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку по Одеській області.

 

Заступник голови обласної державної адміністрації (економічні питання) -  голова регіональної комісії

Директор Департаменту фінансів обласної державної адміністрації – голова постійної комісії з питань освіти, науки, молодіжної політики, спорту, культури та туризму, заступник голови регіональної комісії

Заступник директора Департаменту фінансів обласної державної адміністрації - секретар регіональної комісії

Члени регіональної комісії:

Директор Департаменту економічної політики та стратегічного планування обласної державної адміністрації

Начальник Південного офісу Державної аудиторської служби України

Начальник Служби автомобільних доріг в Одеській області

Виконавчий директор Одеського регіонального відділення Асоціації міст України

Голова правління Асоціації громад Одеської області

Директор Одеського відокремленого підрозділу установи «Центр розвитку місцевого самоврядування»

Керівник Одеського регіонального відділення Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад

Білгород-Дністровський міський голова

Балтський міський голова

ПОЛОЖЕННЯ
про регіональну комісію з оцінки та забезпечення проведення попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку, що можуть реалізуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

           1. Регіональна комісія з оцінки та проведення попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі - Комісія) є постійно діючим органом Одеської обласної державної адміністрації, який утворюється для оцінки та проведення попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть відповідно до статті 241 Бюджетного кодексу України реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі - інвестиційні програми і проекти).

 

           2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, постановою Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 року № 196 «Деякі питання державного фонду регіонального розвитку», іншими актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, розпорядженнями голови Одеської обласної державної адміністрації та цим Положенням.

 

           3. Основним завданням Комісії є проведення оцінки та попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів.

 

           4. Комісія відповідно до покладеного на неї завдання:

 

           1) здійснює оцінку відповідності інвестиційних програм і проектів вимогам, передбаченим у законодавстві до інвестиційних програм і проектів;

           2) проводить попередній конкурсний відбір інвестиційних програм і проектів;

           3) за результатами оцінки та відбору надає Одеській обласній державній адміністрації узагальнені переліки інвестиційних програм і проектів;

           4) інформує заявників (місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування) про результати проведеної оцінки та відбору.

 

           5. Комісія має право:

 

           1) залучати до участі у своїй роботі представників територіальних органів центральних органів виконавчої влади, громадських об'єднань, наукових та інших установ (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів, представників проектів міжнародної технічної допомоги, які опікуються питаннями місцевого, регіонального та соціально-економічного розвитку (за згодою);

           2) отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладеного на неї завдання;

           3) організовувати проведення нарад та інших заходів.

 

           6. Комісія під час виконання покладеного на неї завдання взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

 

           7. Комісія утворюється у складі голови, заступників голови, секретаря та членів Комісії.

 

           Склад Комісії затверджує голова обласної державної адміністрації.

           Кількість членів Комісії з числа представників органу, який її утворив, не перевищує 1/3 загальної кількості складу Комісії, а кількість представників громадських об'єднань становить не менше 1/3 загальної кількості складу Комісії.

           Інформація про склад та положення про Комісію розміщується на офіційному веб-сайті органу, який її утворив.

          

           8. Формою роботи Комісії є засідання, що проводяться за рішенням її голови.

 

           Засідання Комісії є правомочним за умови присутності на засіданні не менш як 2/3 членів складу Комісії.

           Засідання Комісії веде голова, а у разі його відсутності - заступник голови.

           Підготовку матеріалів на засідання Комісії забезпечує її секретар.

           Члени Комісії та запрошені отримують матеріали для чергового засідання не пізніше ніж за 5 робочих днів до проведення такого засідання. Одночасно із розсилкою матеріалів оприлюднюється проект порядку денного та відповідних матеріалів на офіційному веб-сайті Одеської обласної державної адміністрації.

           Рішення вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Комісії.

           У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

           Рішення фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається усім членам Комісії.

           Член Комісії, який не підтримує рішення, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

           Рішення Комісії мають рекомендаційний характер.

 

           9. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Комісії здійснює обласна державна адміністрація.